ปี 2565 / 2022

-------------------------------------------------------------------------

ประชุมคณะกรรมการจัดการฉลอง 350 ปี คณะรักกางเขน ในประเทศไทย วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565

ฉลองครบรอบปฏิญาณ 75 ปี 70 ปี 60 ปี 50 ปี 25 ปี และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

ปฏิญาณตนครั้งแรก-ต่อปฏิญาณ 1 ปี-และพิธีเข้าสู่นวกภาพ ณ วัดอารามศูนย์กลางคณะรักกางเขน ฯ วันที่ 22 เมษายน 2565

ตัวแทนคณะรักกางเขน และคณะพระหฤทัยฯ พบพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช วันที่ 8 เมษายน 2565

 

5 - 4 - 3 - 2 - 1