คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
ปฏิทินคณะ (สิงหาคม 2014)
ภารกิจ ปี 2014
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน

 

 

บทความ..เก็บตกชีวิต


"ฤาพระเจ้าทรงพระบรรทมหลับ"


โดย..ธารน้ำใส

 

 

 


 

 

 


ส่งบทความ รูปภาพ
และเรื่องเพื่อลงเว็บไซต์ของคณะฯ
ได้ที่

lcc-th@hotmail.com


  

 

 
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร สัมมนา "ชีวิตจิตท่านลัมแบรต์และงานแพร่ธรรม"

สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2014

------------------------------------------------------------

Lambert spirituality and Mission

ตอบคำถามจิตตารมณ์

บรรยายเรื่องพระสังฆราชลัมแบร์ต

บันทึกสัมมนา สหพันธ์ 2014

 

 

 

มิสซาปลงศพ ซ.อันนา บีบีอานา แสง อานาภรณ์

โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี

 

 

 

สัมมนาประจำปีคณะผู้บริหาร อธิการบ้าน และผู้อบรม

ของคณะรักกางเขนเวียดนาม - ไทย ลาว และกัมพูชา

 

 

 

รับฟังคำแนะนำ เพื่อเตรียมสมัชชา

โดย คุณพ่อไพยง มนิราช

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา ฉะเชิงเทรา

 

 

 

สัมมนา "ชีวิตจิตท่านลัมแบรต์และงานแพร่ธรรม"

สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

 

 

 

มิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ มารีอา โบนา จู๊ซิ้น แซ่โอ

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

คณะซิสเตอร์ศูนย์อภิบาลสุขภาพอนามัยรักกางเขน ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน

ให้บริการวัดความดัน เจาะเลือด โอกาสมิสซาผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2557

 

 

 

มิสซาบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรม

อุทิศแด่ ซิสเตอร์ มารีอา โบนา จู๊ซิ้น แซ่โอ

 

 

 

คณะซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับซิสเตอร์อารามบ้านแม่

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วย คนชรา ประจำเดือนมิถุนายน 2557

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดพระหฤทัย แห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จันทบุรี

 

 

 

คณะซิสเตอร์จัดกิจกรรมคำสอนต่างๆ

ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และพี่น้องสัตบุรุษวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จันทบุรี

 

 

 

พระสังฆราชปรีดา  คุณพ่อบุญธรรม  และคุณพ่อสมเดช จากประเทศลาว

เยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์ ณ อารามรักกางเขน จันทบุรี

 

 

 

พิธีต่อคำปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินี 3 คน

การรับเข้าสู่นวกภาพของนวกเณรี 2 คน และเข้าสู่สมัครภาพของสมัครเณรี 6 คน

 

 

 

ซิสเตอร์จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ ร่วมกับกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี

 

 

 

มิสซาโอกาสวันปัสกา และพิธีรดน้ำขอพรโอกาสวันสงกรานต์

ของกลุ่มคนไทยในโรม

 

 

 

 

ซิสเตอร์และหมอน้อย จากศูนย์อภิบาลรักกางเขน ฯ

ออกหน่วย ฯ โอกาสฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน ซิสเตอร์ 3 ท่าน ร่วมกับ คณะแสวงบุญจากอาสนวิหารพระนางมารีอา ฯ

เยี่ยมชมวัด สถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศเวียดนาม

 

 

 

 

คุณแม่โรสลิน และคณะซิสเตอร์จำนวน 3 ท่าน ร่วมกับพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์

และคุณพ่อ 2 ท่าน สัมผัสชีวิตและดูงานแพร่ธรรมของสังฆมณฑลพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กๆและเยาวชน

ณ วัดนักบุญสเตเฟน  แม่จัน จ.เชียงราย

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กๆและเยาวชน

ณ บ้านแม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

พระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เยี่ยมคณะซิสเตอร์ของเรา

ซึ่งจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ณ วัดพระคริสตกษัตริย์ บ้านปูแป้ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ให้กับเด็กๆและเยาวชน

ในเขตคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

 

 

 

อำลาซิสเตอร์รักกางเขน แห่ง ตูดึ๊ก เวียดนาม ซึ่งจะเดินทางกลับเวียดนาม

หลังจากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเรา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นานกว่า 8 เดือน

 

 

 

 

บรรยากาศการรื้อถอนวัดอารามศูนย์กลาง

และห้องโถงอารามรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

 

สมโภชปัสกา และร่วมงานสงกรานต์

กับคณะสงฆ์ สัตบุรุษ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิริมล จันทบุรี

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ รับพรจากพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันปัสกา

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์..อารามบ้านแม่ เดินรูปสิบสี่ภาค และนมัสการกางเขน

พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย เยี่ยมซิสเตอร์ผู้สูงวัยอารามบ้านแม่ และให้พรวันปัสกาที่จะมาถึง

สงกรานต์อารามรักกางเขน จันท์ ขอพรคุณพ่อสมัคร คุณแม่โรสลิน และซิสเตอร์ผู้สูงวัย

ฆราวาสรักไม้กางเขน (เขต 2) สัมมนาฟื้นฟูจิตใจ โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ฆราวาสรักไม้กางเขน (เขต 1) สัมมนาฟื้นฟูจิตใจ โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ซ.ขวัญเรียม และ ซ.มัยตรี ช่วยให้การเข้าเงียบ สัตบุรุษ วัดน้อยครอบครับศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์


"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 ติดตามข่าวสาร

พระสันตะปาปาฟรังซิส

 

 

คุณแก้บาปครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่ ?

 

- พระสันตะปาปาฟรังซิส..ปี 2013

- ความน่ารักของเด็กน้อย
 กับพระสันตะปาปาฟรังซิส

- MAN OF THE YEAR

- ประทับใจ..พระสันตะปาปา

- จงอย่ากลัว...
  ที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น

 


 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 
- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

blog traffic

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com