เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

7-9

ค่ายกระแสเรียกประจำปี

12

สมาชิกมาพร้อมกันที่อารามศูนย์กลาง

14

เปิด-เสก อาคารแม่พระฟาติมา

16-22

เข้าเงียบประจำปี ณ อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี
โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล