วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นศูนย์งานอภิบาลเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วย

2.เพื่อเป็นศูนย์ให้คำแนะนำ ปรึกษาเชิงอภิบาล

3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือในงานอภิบาลสุขภาพอนามัยของคณะรักกางเขน กับศูนย์สังฆมณฑล หน่วยงานราชการ
00และหน่วยงานของพระศาสนจักรในระดับประเทศ

4. เพื่อเป็นศูนย์พบปะระหว่างผู้ทำงานอภิบาลสุขภาพอนามัย

5. เพื่อเป็นศูนย์จัดเก็บรวบรวมข้อมูล (database) และศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับงานอภิบาลสุขภาพอนามัย

6. เพื่อเป็นแหล่งฝึก อบรม และผลิตบุคลากรในงานอภิบาลสุขภาพอนามัยแก่ผู้ที่สนใจ

7. เพื่อเป็นเครือข่ายประสานงานของกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก แขวง จันทบุรี

 

ห้องภาพ..ศูนย์อภิบาล ฯ

ปี 2559 / 2016

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ
 โอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โอกาสวันผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2559
 ของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 4 มกราคม 2559

 

ปี 2558 / 2015

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ
 โอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ
 โอกาสฉลองวัดวัดอารักขเทวดา แหลมปะดู่ จ.จันทบุรี วันที่ 19 กันยายน 2558

- "วันผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2558" คณะซิสเตอร์ให้บริการวัดความดัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี
0เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558  ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ
 โอกาสฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2558

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ
 โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558

- เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ
 โอกาสฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 17 มกราคม 2558