ขั้นที่ 1 : ผู้สนใจระดับชั้นมัธยมต้น (ม.1 - ม.3)

บ้านอบรม : บริเวณโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

ซ.สุมาลี  โชติผล : ผู้ดูแล

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 : ผู้สนใจระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6)

บ้านอบรม : บริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

ซ.กองคำ  สุระเสียง :  ผู้ดูแล

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 : เยาวนารี

ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี

บ้านอบรม : นวกสถานรักกางเขน ศรีราชา

ซ.อุไรวรรณ  พุมมี : ผู้ดูแล           ซ.มิ่งขวัญ  ผลมูล  :  ผู้ช่วยผู้ดูแล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 4 : สมัครเณรี

ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี

บ้านอบรม นวกสถานรักกางเขน ศรีราชา ชลบุรี

 

 

 

ขั้นที่ 5 : นวกเณรี

ระยะเวลา 2 ปี

บ้านอบรม นวกสถานรักกางเขน ศรีราชา ชลบุรี

   

 

 

ขั้นที่ 6 : ยุวภคินี

ระยะเวลา 6 - 9 ปี

 

 

 

 

ขั้นที่ 7 : การอบรมต่อเนื่อง