โปสตุลันต์ของคณะ เข้ารับการอบรมร่วมกับกลุ่มโปสตุลันต์จากคณะนักบวชหญิงอื่นๆ

ในหัวข้อ "Following and Responding God's Call"

ระหว่างวันที่16 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน จ.นครปฐม

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี