ซ.วรนุช ประนอมมิตร เป็นวิทยากร ในการสัมมนาสตรีระดับชาติ (11 สังฆมณฑล)

ซึ่งมีตัวแทนสมาชิกของคณะเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

ระหว่างวันศุกร์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี