คณะซิสเตอร์และผู้ฝึกหัด ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณพร้อมกับคณะนักบวชชาย-หญิง สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

โอกาสวันนักบวชสากล (ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร) โดย บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระหฤทัย ศรีราชา จ.ชลบุรี

ส่วนหนึ่งของบทเทศน์ ของบิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  
1. จงคิดถึงจุดเริ่มต้นตั้งกระแสเรียกของท่าน จวบจนถึงปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไร?
จะเปรียบดังเมล็ดที่ถูกหว่านลงในดิน ไม่ว่าท่านจะตื่นหรือหลับ เมล็ดก็เติบโตขึ้นใช่ไหม (มก.4)
2.ชีวิตนักบวชของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
เช่น ท่านเปลี่ยนเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีมากขึ้น
“No holiness in sadness”
3.ท่านเป็นนักบวชที่มีชีวิตเพื่อปลอบโยนคนอื่น ๆ หรือไม่
ท่านเป็นเหมือนประกาศกอิสยาห์ไหม
ที่ตอบพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ ส่งข้าพเจ้าไป(ปลอบใจผู้อื่น)เถิด” (อสย.6:8)

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี