ซ.ขวัญเรียม เพียรรักษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพระคัมภีร์

เพื่อรายงานกิจกรรมด้านพระวาจา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ค.ศ.2019

วันที่ 22-23 มกราคม 2563 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี