คณะซิสเตอร์ และผู้ฝึกหัดของคณะ ร่วมในการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่องค์ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนประเทศไทย