มิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองเทิดทูนกางเขน (ฉลองคณะของเรา)

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

และพิธีรับฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7 ณ อารามศูนย์กลางคณะฯ

วันที่ 14 กันยายน 2562