คุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง

มหาธิการิณี

 

ซิสเตอร์ เฟอร์ดินันท์ พนิดา สุขสำราญ

รองมหาธิการิณี ที่ปรึกษาที่ 1 ฝ่ายการศึกษา

 

ซิสเตอร์ เทเรซา อุบล ผังรักษ์

ที่ปรึกษาที่ 2 ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

 

ซิสเตอร์ เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์

ที่ปรึกษาที่ 3 ฝ่ายสำนักกลางฯและเลขาธิการ

 

ซิสเตอร์ เอลิซาเบ็ธ อุไรวรรณ พุมมี

ที่ปรึกษาที่ 4 ฝ่ายการอบรม

 

ซิสเตอร์ มารีอา วรนุช ประนอมมิตร

ที่ปรึกษาที่ 5 ฝ่ายอภิบาล-แพร่ธรรม

ซิสเตอร์ อันนา วันเพ็ญ ไชยเผือก

ที่ปรึกษาที่ 6 ฝ่ายการศึกษา