คุณแม่โรสลิน ซ.ขวัญเรียม และ ซ.ยงศรี ร่วมประชุมประจำปีกับพี่น้องรักกางเขน

เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่องการแพร่ธรรม

ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2562 ประเทศเวียดนาม