คณะซิสเตอร์เข้ารับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ

"ขุมทรัพย์ 350 ปี - ท่านลาโน นักโทษ นักบุญ?"

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม