ซ.วรนุช ประนอมมิตร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี

เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย