คณะซิสเตอร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562

ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 หัวข้อ "การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต"

ระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี