สำรวจเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2565/2022

เลขที่

ชื่อ  -  สกุล

ชื่อนักบุญ

วัน เดือน ปีเกิด

ถวายฯ ครั้งแรก

ตลอดชีพ

1

ซ.เรณู        วงศ์ชีรี

กอแลตตา

26 พ.ค. 1926

2 พ.ค. 1946

14 เม.ย. 1956

2

ซ.ยินดี       ศักดิ์สงฆ์

โปลิน

15 พ.ค. 1926

15 พ.ค. 1948

14 เม.ย. 1956

3

ซ.ประคอง     โยธารักษ์

คริสต๊อฟ

4 ต.ค. 1927

15 พ.ค. 1949

14 เม.ย. 1956

4

ซ.ไฉน    ขมสนิท

เวโรนิก

1 ส.ค. 1927

24 เม.ย.1951

28 เม.ย. 1957

5

ซ.บุญชอบ     หัวใจ

บรียิตตา

6 มี.ค. 1930

24 เม.ย.1951

28 เม.ย. 1957

6

ซ.สมบูรณ์      กุลวิทย์

ซาโลเม

1 เม.ย. 1931

24 เม.ย.1951

28 เม.ย. 1957

7

ซ.มะลิวัลย์    ประทุมมี

ราฟาแอล

8 ธ.ค. 1932

4 พ.ค. 1953

29 เม.ย. 1959

8

ซ.บุญเทือง   ภัทรเสาร์วดี

อีซีโดโร

6 ส.ค. 1936

4 พ.ค. 1953

29 เม.ย. 1959

9

ซ.อุทุมพร      คูนา

ดอมีติลลา

28 ธ.ค. 1928

4 พ.ค. 1953

29 เม.ย. 1959

10

ซ.ศรีสมร    แซ่เตียว

เอาเรอา

15 ส.ค. 1930

30 เม.ย.1955

29 เม.ย. 1961

11

ซ.สมจิต    แซ่เตียว

คริสตีนา

1 ก.ค. 1931

30 เม.ย.1955

29 เม.ย. 1961

12

ซ.เพ็ชรัตน์     เซ็ดเจริญ

แอนนาทา

10 ก.พ. 1933

28 มี.ค.1957

29 เม.ย. 1963

13

ซ.อาภา       รุ่งเรืองผล

คอนสตันซีอา

24 ก.พ. 1934

28 มี.ค.1957

29 เม.ย. 1963

14

ซ.พเยาว์      ถาวรวงศ์

โจน ออฟ อาร์ค

12 พ.ย. 1935

24 เม.ย.1958

12 มี.ค. 1964

15

ซ.จำรัส     อานามนารถ

เทโอดอร์

2 มิ.ย. 1938

24 เม.ย.1958

29 เม.ย. 1964

16

ซ.รัชดา       จันทร

มารีนา

1 เม.ย. 1933

24 เม.ย.1958

29 เม.ย. 1964

17

ซ.ศุภางค์   กูลมงคลรัตน์

มาร์ติน

17 ก.ย. 1940

24 เม.ย.1958

29 เม.ย. 1964

18

ซ.น้ำเงิน    อานามนารถ

อัลบีนา

5 มิ.ย. 1935

8 เม.ย.1959

29 เม.ย. 1965

19

ซ.เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์

เฮแลน

20 พ.ค. 1936

8 เม.ย.1959

29 เม.ย. 1965

20

ซ.วิไล      สุขสกุล

ดอมมีนา

1 พ.ค. 1940

8 เม.ย.1959

29 เม.ย. 1965

21

ซ.อุบล     คาทอลิค

อาทานาส

8 มี.ค. 1936

31 มี.ค.1960

29 เม.ย. 1966

22

ซ.มะลิวัลย์    แซ่โง้ว

ดาเมียน

15 ต.ค. 1939

21 มี.ค.1961

29 เม.ย. 1967

23

ซ.สรินยา    เพชรศิริพันธุ์

เยราร์ด

1 เม.ย. 1938

21 มี.ค.1961

29 เม.ย. 1967

24

ซ.ฉวีวรรณ     เชาวน์ดี

ไอรีน

18 ธ.ค. 1940

27 มี.ค.1962

29 เม.ย. 1968

25

ซ.มาลา      ทัดมาลี

เอวารีสต์

24 มี.ค. 1942

27 มี.ค.1962

29 เม.ย. 1968

26

ซ.ประคอง      คำแดง

อิมมาคิวเลต

25 ธ.ค. 1938

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

27

ซ.ศรีไพร     กระทอง

โรสลิน

6 มี.ค. 1944

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

28

ซ.บุญสร้าง    หนึ่งน้ำใจ

แบร์นาร์ด

21 มี.ค. 1936

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

29

ซ.ศรีอุทัย    พรมสาร

มัซซาแรล

27 มิ.ย. 1942

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

30

ซ.วิภา      แซ่ตั๊น

เรอเน

2 พ.ค. 1943

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. 1970

31

ซ.อภิวันท์    ภานุพันธ์

อาแมนดา

4 มี.ค. 1946

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. 1970

3233

ซ.มณี      หยองโก

อูร์ซูลา

6 ส.ค. 1941

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. 1970

34

ซ.จิตรา     วงศ์ชีรี

ซิลแวสแตร์

7 เม.ย. 1942

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. /1970

35

ซ.บุญสม     ปิ่นสุวรรณ

ดาเรีย

1 ก.ค. 1945

16 มี.ค.1965

29 เม.ย. 1971

36

ซ.พนิดา    สุขสำราญ

เฟอร์ดินันท์

28 ก.ย. 1943

24 มี.ค.1966

29 เม.ย. 1972

37

ซ.ประกอบ   โยธารักษ์

ฟีเดลีส

7 พ.ค. 1941

24 มี.ค.1966

29 เม.ย. 1972

38

ซ.จำนันท์     ไพรงาม

ซีริล

7 ส.ค. 1945

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

39

ซ.ลำยงค์      อุ้นวุ้น

กอร์เนลี

18 มี.ค. 1948

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

40

ซ.สุดา     ชาญสว่าง

เวนันต์

18 ก.ย. 1941

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

41

ซ.บุญเทียม    โรซา

ทาร์ซีซีอุส

1 ธ.ค. 1942

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

42

ซ.วันทา       สิทธิพล

มอรีส

12 พ.ค. 1946

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

43

ซ.มลิวัลย์     กู้ชาติ

ฟอสตา

16 ม.ค. 1944

28 มี.ค.1968

29 เม.ย. 1974

44

ซ.วารุณี   ลออสิทธิภิรมย์

เรมอนด์

20 ม.ค. 1949

28 มี.ค.1968

29 เม.ย. 1974

45

ซ.พัฒนา    นาวารัตน์

มารีโอ

27 ก.ย. 1949

28 มี.ค.1968

29 เม.ย. 1974

46

ซ.จำเนียร    บุญทัน

บัปติสต์

4 มี.ค. 1947

27มี.ค.1969

29 เม.ย. 1975

47

ซ.วันทนา     อโศกสกุล

เบดา

1 ม.ค. 1945

27 มี.ค.1969

29 เม.ย. 1975

48

ซ.ทัศนีย์      วรอุไร

อัลเบิร์ต

23 มี.ค. 1949

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

49

ซ.มุกดา       วิจิตรวงศ์

วีตี้

15 ส.ค. 1949

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

50

ซ.ประดับศรี   โถทอง

ลูซี่

8 ส.ค. 1946

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

51

ซ.สาลี่         ตันติกุล

เรแดมป์ต้า

24 มี.ค. 1947

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

52

ซ.วนิดา       ไตรวุฒิ

แอนน์

31 ม.ค. 1948

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

53

ซ.มัลลิกา   วรรณชัยวงศ์

แคลร์

5 พ.ค. 1947

17 มี.ค.1971

29 เม.ย. 1976

54

ซ.ชุลี        สรรเพชร

เจน

11 ต.ค. 1949

17 มี.ค.1971

27 เม.ย. 1977

55

ซ.สมจิต     วิเศษเธียรกุล

เบนิลด์

30 ธ.ค. 1949

17 มี.ค.1971

27 เม.ย. 1977

56

ซ.สุมาลี     สุดจินดา

เทเรซา

17 เม.ย. 1952

16 มี.ค.1972

28 เม.ย. 1978

57

ซ.อุบล       ผังรักษ์

เทเรซา

25 ก.พ. 1950

15 มี.ค.1973

28 เม.ย. 1979

58

ซ.ดวงแข    รัตโนภาส

มักดาเลนา

5 ก.ค. 1955

14 มี.ค.1975

29 เม.ย. 1981

59

ซ.อำไพ      ชื่นอารมณ์

มารีอา

14 ต.ค. 1951

30 มี.ค.1976

24 เม.ย. 1982

60

ซ.สุมิตรา     เชาวน์ดี

มอนีกา

25 ส.ค. 1954

30 มี.ค.1976

23 เม.ย. 1983

61

ซ.วารุณี      นาวารัตน์

ลูชีอา

14 เม.ย. 1954

12 มี.ค.1977

23 เม.ย. 1983

62

ซ.วันเพ็ญ    ไชยเผือก

อันนา

30 ม.ค. 1954

12 มี.ค.1977

23 เม.ย. 1983

63

ซ.สุพัตรา   นนทสุวรรณ์

มารีอา

8 ส.ค. 1956

12 มี.ค.1977

23 เม.ย. 1983

64

ซ.กัลยา      ยุติธรรม

เวรอนีกา

6 พ.ย. 1957

12 มี.ค.1977

21 เม.ย. 1985

65

ซ.อุไรวรรณ    พุมมี

เอลิซาเบ็ธ

8 พ.ย. 1958

4 พ.ค.1978

28 เม.ย. 1984

66

ซ.รุ่งทิพย์    พัฒนภิรมย์

มารีอา

24 ก.พ. 1957

4 พ.ค.1978

28 เม.ย. 1984

67

ซ.จำเรียง     ถาวรสิน

เทเรซา

26 มี.ค. 1957

24 มี.ค.1979

30 เม.ย. 1987

68

ซ.ประทุมพร    วิจิตรวงศ์

มารีอา

16 พ.ค. 1959

24 มี.ค.1979

21 เม.ย. 1985

69

ซ.วรนุช     ประนอมมิตร

มารีอา

25 มิ.ย. 1959

24 มี.ค.1979

21 เม.ย. 1985

70

ซ.สุมาลี       โชติผล

อันนา

4 เม.ย.1960

24 มี.ค.1979

21 เม.ย. 1985

71

ซ.มณีรัตน์     โชติผล

อันนา

4 พ.ย. 1958

28 มี.ค.1982

24 เม.ย. 1988

72

ซ.นุชฤดี      รักคิด

เทเรซา

23 ส.ค. 1962

24 เม.ย.1983

26 เม.ย. 1990

73

ซ.บุญเลิศ    โยธารักษ์

อันนา

29 ส.ค. 1962

24 เม.ย.1983

27 เม.ย. 1989

74

ซ.สุรางค์     ศรีสุระ

เทเรซา

28 ก.ค. 1962

24 เม.ย.1983

27 เม.ย. 1989

75

ซ.ขวัญเรียม   เพียรรักษา

มารีอา

9 ก.พ. 1963

24 พ.ค.1987

23 เม.ย. 1993

76

ซ.เพ็ญจันทร์   มีนะจรัส

มารีอา

15 เม.ย. 1963

15 พ.ค.1990

20 เม.ย. 1996

77

ซ.อาริณี      วงศ์ไพบูลย์

อักแนส

10 ต.ค. 1957

15 พ.ค.1990

20 เม.ย. 1996

78

ซ.นงลักษณ์    ประทุมปี

เทเรซา

16 ธ.ค. 1965

15 พ.ค.1990

20 เม.ย. 1996

79

ซ.ดาวเรือง     มาตรง

มารีอา

20 พ.ค. 1966

2 พ.ค. 1991

25 เม.ย. 1998

80

ซ.พัตรา      ขมสนิท

เทเรซา

10 ธ.ค. 1968

15 พ.ค.1992

25 เม.ย. 1998

81

ซ.นิภา      รักผกาวงศ์

มารีอา

23 ก.พ. 1961

15 พ.ค.1992

25 เม.ย. 1998

82

ซ.อัจฉรา    สุขพิบูลย์

เทเรซา

23 ส.ค. 1967

24 เม.ย.1993

10 เม.ย. 1999

83

ซ.รพิพรรณ   สวัสดิการ

มารีอา

17 ธ.ค. 1972

29 เม.ย.1995

21 เม.ย. 2001

84

ซ.ศรีธารา    รุ่งเรือง

ลูชีอา

4 พ.ย. 1972

29 เม.ย.1995

21 เม.ย. 2001

85

ซ.ภณิดา     มัธยมชาติ

อันนา

30 ม.ค. 1973

29 เม.ย.1995

21 เม.ย. 2001

86

ซ.ยุวดี       ล้อคำ

มารีอา

23 ธ.ค. 1973

20 เม.ย.1996

20 เม.ย. 2002

87

ซ.แพงศรี    ประทุมตรี

มารีอา

25 ธ.ค. 1974

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

88

ซ.อุไร       คงทอง

เทเรซา

6 ก.ย. 1976

27 มี.ค.1999

4 เม.ย. 2008

89

ซ.อรนุช     อานามนารถ

มารีอา

4 ก.ย. 1976

27 มี.ค.1999

31 เม.ย. 2007

90

ซ.มัยตรี    สุระเสียง

มารีอา

2 มี.ค. 1975

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

91

ซ.กองคำ     สุระเสียง

อันนา

19 ม.ค. 1976

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

92

ซ.มิ่งขวัญ      ผลมูล

เทเรซา

4 พ.ย. 1976

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

93

ซ.ยงศรี       สุระเสียง

เทเรซา

10 ต.ค. 1977

27 มี.ค. 1999

31 มี.ค. 2007

94

ซ.นงลักษณ์    สันจิตร

มารีอา

14 ก.พ. 1979

20 เม.ย.2001

31 มี.ค. 2007

95

ซ.เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ

มารีอา

14 ก.ย.1978

20 เม.ย. 2001

31 มี.ค. 2007

96

ซ.ลัดดา     เชยบุญ

เทเรซา

8 พ.ค. 1970

19 เม.ย. 2002

4 เม.ย. 2009

97

ซ.ณัฐฐา     สินบำรุง

อันนา

24 มิ.ย. 1974

19 เม.ย.2002

4 เม.ย. 2009

98

ซ.ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์

เทเรซา

2 พ.ย. 1981

24 เม.ย. 2004

16 เม.ย. 2011

99

ซ.พัชรียา  โยธารักษ์

มารีอา

28 มี.ค. 1983

22 เม.ย. 2005

16 เม.ย. 2011

100

ซ.ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล

เทเรซา

24 มี.ค. 1985

31 มี.ค. 2008

22 เม.ย. 2017

101

ซ.วิมลรัตน์  พัสดุ

มารีอา

28 เม.ย. 1985

31 มี.ค. 2008

22 เม.ย. 2017

102

ซ.ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์

อันนา

3 เม.ย. 1986

31 มี.ค. 2008

22 เม.ย. 2017

103

ซ.แสงคำ   ปอดอ

แบร์นาแด๊ต

1 ม.ค. 1984

21 มี.ค. 2010

06 เม.ย. 2019

104

ซ.นิตยา  ชงโคพนาเวศ

อักแนส

27 มี.ค. 1988

23 เม.ย. 2016

23 เม.ย. 2022

105

ซ.วีณา  เฉลิมธุวานนท์

แบร์นาแด็ต

27 ก.พ. 1990

23 เม.ย. 2016

23 เม.ย. 2022

106

ซ.อารียา  พุ่มเจริญ

อันนา

16 พ.ค. 1994

21 เม.ย. 2017

 

107

ซ.รชยา  ครุฑวิเศษ

เซซีลีอา

10 ก.ค. 1994

21 เม.ย. 2017

 

108

ซ.จันทร์สม ต๊ะนุ

เวโรนีกา

4 พ.ค. 1992

20 เม.ย. 2018

 

109

ซ.วัลภา ธารน้ำเดชา

อักแนส

16 ก.ย. 1993

20 เม.ย. 2018

 

110

ซ.พลอยไพลิน ขุนอาจ

อันนา

7 ต.ค. 1994

20 เม.ย. 2018

 

111

ซ.กมลวรรณ เกตุพันธ์

อันนา

 

 

 

112

ซ.ชวัลรัตน์ เสรีรุ่งเรืองชัย

อังเยลา

 

22 เม.ย. 2022

 

113

ซ.อินทุภา ผ่องศรี

มารีอา

 

22 เม.ย. 2022

 

114

ซ.ศิรินทิพย์ จองหว่า

อันนา

 

22 เม.ย. 2022