คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี จัดปฐมนิเทศให้กับฆราวาสผู้สนใจเป็นฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7 แขวงปราจีนบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี