คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี จัดปฐมนิเทศให้กับฆราวาสผู้สนใจเป็นฆราวาสรักไม้กางเขน รุ่นที่ 7 แขวงจันทบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี