"ร่วมเดินทาง 40 วัน กับพระเยซูคริสตเจ้า สู่จิตตารมณ์ที่แท้จริง ของมหาพรต" 

 

- กลับสู่.. "รู้รอบ" พระศาสนจักร -