ซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง ฟานเที๊ยส เวียดนาม

เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์ของเรา

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ อารามศูนย์กลาง คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี