เมื่อ Search คำว่า Pope John Paul II and Mary ใน Google ผลจากการค้น มีทั้งหมด กว่า1,700,000 รายการ โดยใช้เวลาเพียง 0.36 วินาที ซึ่งแสดงว่ามีกล่าวถึงบ่อยมาก มีความสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง อาทิ

  1. พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่มีความศรัทธาและรัก แม่พระมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร

  2. คำขวัญประจำพระองค์ท่านคือ Totus Tuus Maria “I am all yours, Mary!”

ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแม่พระ

  1. พระอัครสังหราช Stanislaw Dziwisz เลขาฯ ของพระสันตะปาปา เล่าไว้ว่า คำว่า Totus Tuus Maria นี้เป็นพระดำรัสสุดท้ายที่พระองค์ตรัส เมื่อพระองค์ใกล้จะสิ้นพระชนม์

  2. ตราประจำของพระองค์ มีรูปตัว M อยู่ด้วย ซึ่งหมายถึงแม่พระ

  3. พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศให้ปี 2003 เป็นปีแห่งสายประคำ และทรงเพิ่มข้อรำพึงสายประคำ ธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่าง

  4. การสวดสายประคำ เป็นกิจวัตรประจำวันของพระองค์ท่าน เรามักเห็นภาพพระองค์ ขณะกำลังสวดสายประคำ

  5. พระองค์ทรงสอนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแม่พระ ในการประชุมทุกสัปดาห์ อย่างน้อย 70 ครั้ง

  6. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1981 พระองค์ทรงรอดชีวิตจากการถูกลอบสังหาร ด้วยความคุ้มครองของแม่พระ และพระองค์เสด็จไปขอบพระคุณแม่พระเมื่อทรงหายดีแล้ว

  7. ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใด ประเทศใด พระองค์จะไปสวดภาวนาต่อพระรูปแม่พระของสถานที่นั้น ๆ หรือประเทศนั้น

เมื่อพระองค์ยังพระชนม์อยู่ ในวัดน้อยประจำพระองค์ที่วาติกัน มีพระรูปแม่พระฉวีดำของโปแลนด์ ซึ่งพระองค์ทรงรักมาก

 

- กลับสู่.. "รู้รอบ" พระศาสนจักร -