1.) พระสังฆราชชาวไทยองค์แรกคือ พระคุณเจ้ายาโกเบ แจง เกิดสว่าง (ปกครองมิสซังจันทบุรีปี 1944-1952)

2.) พระสังฆราชชาวต่างประเทศองค์สุดท้ายที่ได้รับอภิเษกคือ พระคุณเจ้าแยร์แม็ง แบร์ทอลด์ (ปกครองมิสซังอุบลฯปี 1970-1976)

3.) พระสังฆราชที่ปกครองนานที่สุด 3 อันดับแรก คือ พระคุณเจ้าแปร์รอส (1909-1947),

00 พระคุณเจ้าเทียนชัย (1971-2009) และพระคุณเจ้าคาร์เร็ตโต (1950-1987)

4.) คณะนักบวชชายที่เข้ามาประเทศไทยเป็นคณะแรกคือ คณะโดมินิกัน (1567)

5.) คณะนักบวชหญิงที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นคณะแรกคือ คณะรักกางเขนสยาม (1672)

6.) คณะนักบวชหญิงที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นคณะแรกคือ คณะพระกุมารเยซู (1885)

7.) พระสงฆ์พื้นเมืององค์แรกคือ คุณพ่อฟรังซัวส์ เปเรส (บวชปี 1668)

8.) สังฆมณฑลที่มีสัตบุรุษมากที่สุด คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (110,694 คน - 2008)

9.) สังฆมณฑลที่มีพื้นที่ปกครองมากที่สุด คือ สังฆมณฑลนครสวรรค์ (93,547 ตร.กม.)

10.) สังฆมณฑลที่มีจังหวัดในการปกครองมากที่สุด คือ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (15 จังหวัด)

11.) ศาสนนามที่พระสงฆ์ไทยใช้มากที่สุด คือ ยอแซฟ

12.) อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ (1925) เป็นอารามแม่ของ 5 อาราม คือ สิงคโปร์ (1938), จันทบุรี (1952),

000 ออสเตรเลีย (1976), สามพราน (1988) และนครสวรรค์ (2000)

13.) พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็นคาทอลิก คือ พระชัยราชาธิราช (1534-1546) ล้างบาปปี 1544 ทรงใช้นามนักบุญ ยวง แบปติสต์

14.) รายการแสงธรรม ออกอากาศช่อง Modern Nine วันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ 04.30-05.00 น.

000 แต่รายการพระเจ้าสถิตกับเรา ออกอากาศช่อง NBT ทุกวันอาทิตย์ 04.00-04.50 น.

15.) สถาบันระดับอุดมศึกษาของคาทอลิกมี 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (ของฆราวาสคาทอลิก),

000 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และวิทยาลัยแสงธรรม

16.) ร้อยละ 60 ของต้นทุนการผลิตนิตยสารแม่พระยุคใหม่มาจากดอกเบี้ยของกองทุนแม่พระยุคใหม่ ซึ่งคุณพ่อมารีอุส หลุยส์ เบรย์ตั้งขึ้น

17.) ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสที่เดียวในโลก อยู่ที่บ้านท่าแร่ สกลนคร

18.) แม่พระผู้เห็นอกเห็นใจเพื่อความยุติธรรมแด่ผู้ที่น่าสงสาร คือแม่พระซึ่งมาประจักษ์ ที่วัดลำไทร ในปี 1988

19.) หอพักหญิงเอาซีลีอุม ของซิสเตอร์ซาเลเซียน ห้ามกลับหอดึกกว่า 20.00 น.

20.) ปัจจุบัน ชุมชนวัดซางตาครู้สเหลือบ้านที่ทำขนมฝรั่งกุฎีจีน 2 บ้าน

21.) วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ เป็นวัดสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

22.) เพลง มารีแม่รัก สันนิษฐานว่าเป็นเพลงคาทอลิกไทยเพลงแรก แต่งโดยพระคุณเจ้าแจง

23.) คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, S.J. สมัยเรียนเตรียมอุดมฯ เคยสอบ ENT’ ได้ที่ 1 ประเทศที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และได้รับทุนเล่าเรียนหลวง

24.) ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต, อดีตหัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เคยรับศีลบวชในปี 1958 ที่กรุงโรม

25.) โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุดและยังทำการอยู่ คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

26.) พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 1984

27.) พระโต วัดสามเสน ถูกไถ่มาจากเมืองฟลอเรนส์ โดยรัชกาลที่ 5 ในปี 1897

000 และนำไปประดิษฐานในหอพระเยซู พระราชวังดุสิต ต่อมาจึงพระราชทานให้แก่วัดสามเสน

28.) คุณพ่อจีน แบร์รี่, S.J. เป็นผู้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

000 ร่วมบุกเบิกก่อตั้งคลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

29.) เอกอัครราชทูตแห่งประเทศไทยประจำสันตะสำนักคนแรกคือ ชาติชาย ชุนหะวัณห์ (1971)

30,) ผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศไทยคนแรกคือ พระสมณทูตยอห์น กอร์ดอน (1962)

31.) 4 ใน 7 ของบุญราศีแห่งบ้านสองคอน ใช้นามสกุล ว่องไว

32.) สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี 1996

33.) วัดเซนต์หลุยส์ ทำพิธีเสกโดยพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง สร้างบนที่ดินซึ่งพระคุณเจ้าหลุยส์ เวย์ และคุณพ่อหลุยส์ โรมิเออซื้อไว้

34.) สงครามปี 1942 ทำให้อาสนวิหารอัสสัมชัญต้องสูญเงินถึง 77.200 บาทสมัยนั้น ในการบูรณะ

35.) วัดพระมหาไถ่ สร้างเป็นสถาปัตยกรรมไทยตามดำริของพระคุณเจ้าฟูลตัน ชีน

36.) โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 7 และพระมเหสี

000 หลังจากเสด็จฯเยี่ยม โรงเรียนอาชีวะปีโอที่ 11, กรุงโรม ในปี 1934

37.) ผู้แทนพระสงฆ์ไทยที่เข้าร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท เมืองลีอองส์

000 โอกาสครบรอบ 100 ปี นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ คือ คุณพ่อศวง ศุระศรางค์

38.) วัดกาลหว่าร์ มีชื่อมาจาก เขากัลวารีโอ ที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน

39.) คณะเลือดไทย คือ กลุ่มคนไทยที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รักชาติและต่อต้านศาสนาคาทอลิกซึ่งคิดว่าเป็นศาสนาของฝรั่งเศส

40.) ทางราชการ ให้ใช้คำว่า มุขนายก แทนคำว่า พระสังฆราช (แต่ไม่เป็นที่นิยมเท่าใด)

41.) บ้านอับราฮัม เป็นบ้านพักพระสงฆ์กรุงเทพฯ ที่เกษียณแล้ว

42.) พระคุณเจ้ายวง นิตโย เคยเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

43.) ผู้หว่าน เป็นนามปากกาของพระคุณเจ้ายวง นิตโย

44.) นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วย กิจ (กิจเจริญ, กิจบุญชู, ฯลฯ) ของหมู่บ้านนักบุญเปโตร สันนิษฐานว่ามีที่มาจากคำว่า

000 คริสต์ เช่น นามสกุล คริสตปกครอง ที่ยังมีคนใช้อยู่ในปัจจุบัน

45.) นามสกุลหลายนามสกุล บ่งบอกความเป็นคาทอลิกได้จริงๆ เช่น รัศมีมารีย์, โรซาร์พิทักษ์ ฯลฯ

46.) ประชากรไทยเพียงร้อยละ 0.49 เท่านั้น ที่เป็นคาทอลิก

47.) แต่ GNP ถึงร้อยละ 30 เกิดจากคาทอลิกไทย

48.) คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มีชื่อนักบุญเดิมคือ เบเนดิกต์

49.) วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน คือ วัดญวน, วัดคอนเซ็ปชัญ คือ วัดเขมร

50.) จังหวัดนครนายก อยู่ในเขตปกครองของสังฆมณฑลจันทบุรี ยกเว้น อำเภอบ้านนา

000 ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

51.) พระคุณเจ้ายวง แห่ง ออบบา กับ พระคุณเจ้ายวง แห่ง กรุงเทพฯ คือองค์เดียวกัน

52.) คำว่า มิสซัง มีที่มาจากคำว่า มิสซีออง ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ขอบเขตการปกครอง

000 ของสังฆราชที่ปกครองในนามของพระสันตะปาปา หรืออาจเรียกว่า เทียบสังฆมณฑล

53.) คณะแพทย์คาทอลิกแห่งประเทศไทย (ต่อมาพัฒนาเป็นชมรมเวชบุคคลคาทอลิก) ก่อตั้งโดยนายแพทย์เลิศ ศรีจันทร์ ในปี 1966

54.) พระสังฆราชไทยองค์เดียวที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล คือ พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู

55.) ปี 2009 มีการบันทึกว่า พระคาร์ดินัลมีชัย เป็นพระคาร์ดินัลซึ่งยังปฏิบัติภารกิจที่มีอายุมากที่สุด

56.) ตราประจำตำแหน่งคาร์ดินัลมีพู่ 5 พู่ พระอัครสังฆราช 4 พู่ พระสังฆราช 3 พู่

57.) พิธีถอดพระ คือ การเชิญพระศพพระเยซูลงจากกางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

000 ยังคงปฏิบัติกันอยู่ ในวัดคอนเซ็ปชัญ และวัดซางตาครู้ส

58.) อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี มีการจำลองเหตุการณ์พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

59.) ผู้ออกแบบวัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ คือภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ

60.) วัดกาลหว่าร์ มีมิสซาวันอาทิตย์เป็นภาษาจีน เวลา 06.15 และ 10.00 น.

61.) พระสงฆ์เยสุอิตไทยองค์แรกที่บวชในเขมร คือ คุณพ่อพงษ์พันธ์ โภคทวี (บวชปี 2009)

62.) โรงเรียนไตรอัสสัมชัญ คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก (คณะเซนต์คาเบรียล),

000 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (คณะเซนต์ปอลฯ) และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (สังฆมณฑล)

63.) วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ฉลองวัดปีละ 13 ครั้ง

64.) คนข้างวัด คือนามปากกาของคนเขียนคอลัมน์ลงในสารวัดเซนต์หลุยส์

65.) “ต้มเหล้า เล่นไพ่ ชนไก่ รักพระสงฆ์” คือคำพูดติดปากสมัย คุณพ่อฮั่วเซี้ยง (พระคุณเจ้ามีชัย) เป็นเจ้าอาวาสวัดบางขาม

66.) เว็บไซต์ คาทอลิก เวิลด์ ทัวร์ ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2007

67.) หมู่บ้านคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ หมู่บ้านท่าแร่ สกลนคร

68.) สักการสถานคุณพ่อนิโคลาส, หมูหันเลิศรส และเจ๊หมวยโต๊ะมุก เป็นของขึ้นชื่อของชุมชนโรมัน สามพราน

69.) โรงเรียนเซนต์นิโคลาส ในเรื่อง รักแห่งสยาม มีอยู่จริงที่จังหวัดพิษณุโลก

70.) โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ สะกดอย่างนี้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ สะกดอย่างนี้

71.) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีพื้นที่กว้างหลายร้อยไร่

72.) โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ เป็นโรงเรียนเดียวในเขต 5 ที่นักบุญองค์อุปถัมภ์ไม่ได้อยู่ในสมัยของพระเยซู

73.) อารามคาร์แมล สามพราน มีฟรุตเค้ก คุกกี้และปั้นขลิบ อร่อยมาก หลายเจ้ารับไปขายข้างนอก

000 บางเจ้าแปะโฆษณาไว้ด้วยว่า อร่อยที่สุดในโลก

74.) มาเซอร์ ใช้กับซิสเตอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และ คณะคาร์แมล

75.) อุดมสาร ออกทุก 7 วัน อุดมศานต์ ออกทุก 30 วัน

76.) ตัวละครจากนิยายเรื่องจัน ดารา ชื่อ คุณบุญเลื่อง (ที่ถูกน้ำแข็งถูหลัง) เป็นคาทอลิก

77.) อธิการองค์แรกของบ้านเณรแสงธรรมคือ พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค

78.) เซอร์เทเรซีตา แห่ง พระเยซูเจ้า (ลูเกรเซีย เดอ เยซู) ชาวไทย-โปรตุเกส เป็นคนไทยคนแรกที่เข้าคณะคาร์เมไลท์

79.) ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ หมายเลขประจำตัว 1 คือ เซอร์เยเนเวียฟ (สุคนธ์ แซ่เซียว)

000 และเป็นคนไทยคนแรกที่สมัครเข้าอารามคาร์แมล สีลม

80.) ฟรังซิส จิตร (หลวงอัคนีนฤมิตร, จิตร จิตราคณี) เป็นช่างภาพอาชีพไทยคนแรก

81.) โรงพยาบาลของคณะคามิลเลียนมี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลคามิลเลียน กทม. และโรงพยาบาลซานคามิลโล ราชบุรี

82.) วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง มีมิสซาสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

83.) สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์ ดารารางวัลตุ๊กตาทองปี 1959 เคยเป็นเด็กกำพร้าที่คุณพ่ออาแบลช่วยเหลือไว้

84.) เพลง โกละโกธา (ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา ...) เป็นเพลงคริสเตียน

85.) ชีลับในประเทศไทยมี 2 คณะ คือ คาร์เมไลต์ กับ กลาริส กาปูชิน

85.) เครื่องแบบคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ กับ คณะพระมหาไถ่ต่างกันที่สายประคำ

86.) โรงเรียนหัวหินวิทยาคม เป็นของรัฐบาล แต่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เป็นของเครือซาเลเซียน

87.) พระสงฆ์ไทยคนแรกและคนเดียวที่ทำงานด้านการทูต คือ คุณพ่อวิษณุ ธัญญอนันต์

88.) ในปี 1919 หนังสือสารสาสน์ คฤศตัง เก็บค่าบำรุงเดือนละ 20 สตางค์

89.) ในปี 2009 หนังสืออุดมศานต์ เก็บค่าบำรุงเดือนละ 400 บาท

90.) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่อาคารร้อยปีบารมีบุญ

91.) ในประเทศไทย เรียก คาทอลิก ว่า คริสตัง และเรียก โปรเตสแตนท์ ว่า คริสเตียน

92.) ในภาษาอังกฤษ คำว่า คริสเตียน เป็นคำรวมๆ ทั้งคาทอลิก และโปรเตสแตนท์

93.) AVE MARIA คือนามปากกาของ วศิน มานะสุรางกูล แห่งคาทอลิก เวิลด์ ทัวร์

94.) ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ สามพราน เปิดให้ผู้ร่วมงานฉลองวัดเปโตร สามพราน

000 เข้าชมได้ฟรีในวันฉลองวัด เพียงแสดงหนังสือเพลงงานฉลองวัดเท่านั้น

95.) เมื่อฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีนแล้ว จะมีบริการล่องเรือชมปากอ่าวไทย

96.) คณะเยซูอิตได้ย้ายที่ทำการมายังบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 1958

97.) ถนนคอนแวนต์ ตั้งชื่อตามโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์

98.) หม่อมราชวงศ์ฟูผล ชมพูนุท เคยดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะพระกุมารเยซู

99.) ต้นไม้ที่มีมากที่สุดในวิทยาลัยแสงธรรมคือ ต้นกล้วย (ไม่นับวัชพืช)

100.) สมัยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งใหม่ๆ

000 อยู่ในความดูแลของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน)

ขอขอบคุณ : น้องโป้ง (Antoinetty)