การฟื้นฟูจิตใจ มาจากคำว่า RETREAT หมายถึง

R eserved for God กิจกรรมเพื่อพระเจ้า

E xamine your life พิจารณาชีวิตของฉัน

T hink about your future คิดถึงอนาคตของฉัน

R econcile with self, others and God คืนดีกับตัวเอง กับผู้อื่นและพระเจ้า

E ndeavor to pray well พยายามสวดภาวนาอย่างดี

A ttentive to God’s presence ใฝ่ใจเข้าเฝ้าพระเจ้า

T hank God ขอบคุณพระเจ้า

 

 


 

การฟื้นฟูจิตใจ
• เป็นการปฏิบัติสิ่งพิเศษต่อพระเจ้า
• เป็นการพบพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพระองค์
• เป็นการเรียกจากพระเจ้าเพื่อให้เรามาสนิทกับพระองค์