คุณแม่ศรีไพร กระทอง, ซ.อุไรวรรณ พุมมี, ซ.ขวัญเรียม เพียรรักษา, และซ.กองคำ สุระเสียง

ร่วมกับตัวแทนสมาชิกคณะรักกางเขน แห่งอุบลราชธานี, ท่าแร่, และคณะพระหฤทัย แห่ง กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับสหพันธ์รักกางเขน เวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2560