มิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสถวายตัวแด่พระเจ้าในชีวิตนักบวช

ครบรอบ 70 ปี/ 60 ปี/ 50 ปี และ 25 ปี ของภคินี

โดย พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา ฯ จันทบุรี