งานปลงศพซิสเตอร์ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ

โดย พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา ฯ จันทบุรี