คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ร่วมกับคุณพ่อปลัด สภาอภิบาลอาสนวิหารพระนางมารีอา ฯ จันทบุรี

และคณะผู้ฝึกหัดระดับมัธยมปลายของคณะ นำพระพรขององค์พระกุมารเจ้า และส่งความสุข

โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี

วันที่ 13 ธันวาคม 2560