วจนพิธีกรรมอำลา และมิสซาปลงศพ

เพื่อดวงวิญญาณของซิสเตอร์กลอตินดา พังงา แซ่ตั๊น

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี