พระสังฆราชปรีดา จากประเทศลาว ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสมาเยี่ยมเยียนอารามบ้านแม่

และร่วมฉลองศาสนนามของคุณพ่อผู้ซึ่งประจำ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา ฯ

ผู้มีศาสนนาม เปโตรและเปาโล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี