ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า พร้อมกับคณะซิสเตอร์ผู้ฉลองปฏิญาณตนตลอดชีพ

และถวายตนครบรอบ 25ปี 50ปี และ60ปี ในชีวิตนักบวช

โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี