สัมมนาประจำปีคณะ ในหัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช"

โดย คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2560

ณ อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี