พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ

โดย คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 17 เมษายน 2560 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี