คุณแม่โรสลิน คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ และเด็กยุวชน

เยี่ยมเยียนผู้สูงวัย ผู้เจ็บป่วย รอบอาสนวิหารฯ โอกาสวันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2560