ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขน

หัวข้อ"พระเมตตา" ตามพระสมณสาสน์ (Misericordia..et..misera) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

โดย พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี